Научна обосновка на арттерапията в областта на лечение на наркомании

През последните години се наблюдава бързо развитие на арттерапията в различни страни по света, включително и у нас. Въпреки това, арттерапевтите, които работят със зависими тийнейджъри и възрастни, все още често работят в условия на недостатъчна материална база, а контактите помежду им са ограничени. Това пречи на обобщаването на практическия опит в сферата на приложение на арттерапията за рехабилитация на зависимости.

Опитът за успешно лечение и рехабилитация на наркозависимост, както при подрастващи, така и при възрастни, зависими от психоактивни вещества, чрез използване на методи от арттерапията, не е описан много широко и не се потвърждава от специални проучвания, а данните за успешното използване на такива методи в рехабилитацията на наркоманиите все още не са достатъчно обобщени и не са представени в литературата в нашата страна.

Същност на арттерапията

Все още много специалисти, които участват в работата с наркозависими младежи и възрастни, си представят особеностите на арттерапията погрешно, което води и до масово разбиране на арттерапията, като свързана само с рисуването като практика.

Арттерапия е всяка форма на творческа дейност и средство за себеизразяване.

Това е не само рисунка, но и движение, музика, звук, работа с плътни материали, като дърво или глина, колаж, фотография и много други.

Използване на групова арттерапия като ефективен метод за рехабилитация на зависимости

При използване на арттерапия като един от методите за рехабилитация на наркомании при подрастващи, нейните техники се изпълняват в групов формат, защото груповите психологически упражнения са ефективен инструмент за психотерапия при зависимости. Те помагат на участниците в групата да реализират своите дълбоки психологически процеси, понякога без съпротиви, стрес, често дори и с удоволствие.

Тази форма на психологическа работа лесно се приема от зависимите подрастващи, защото съдава създава атмосфера на игра и усещане за освободеност, която позволява провокиране на сложни и дълбоки преживявания на личността като част от процеса на лечение.

Теория на арттерапията

Арттерапия в книгата „Групова психотерапия“ на И. Ялом

Според теорията на И. Ялом за груповата психотерапия, факторите на „изцеление“ са:

 • груповата сплотеност и подкрепа;
 • реализация на алтруистични нужди;
 • развитие на нови роли и проявление на латентни личностни качества;
 • получаване на обратна връзка в подкрепяща, демократична атмосфера, базирана на равенство на правата и отговорността.

В книгата си „Групова психотерапия“ И. Ялом пише:

Как действа груповата терапия? Ако можем точно и категорично да отговорим на този „прост“ въпрос, ще имаме ключа към най-вълнуващите и противоречиви проблеми на психотерапията. Ако подчертаете онези фактори, които са от решаващо значение в процеса на терапията, той може да даде на терапевтите рационална основа за разработване на техните тактики и стратегии. Считам, че терапевтичната промяна е много сложен процес и че се случва чрез сложно взаимодействие на различни компоненти на жизнения опит на човек, което ще считам за „терапевтични фактори“. Както е известно, комплексът се състои от прост и цялостен феномен – на съставните му процеси, така че ще започна с описание и обсъждане на тези фундаментални фактори. От моя гледна точка, факторите са разделени на единадесет основни категории:

 • Внушение на надежда.
 • Универсалност.
 • Получаване на информация.
 • Алтруизъм
 • Корективен анализ на влиянието на родителското семейство.
 • Развитието на социализиращите техники
 • Имитации на поведение
 • Междуличностно влияние
 • Групово сближаване
 • Катарзис
 • Екзистенциални фактори

Ирвин Ялом – „Групповая психотерапия. Теория и практика“ (2006)

При психотерапията за наркомания се прилагат методите на груповата анализа, условно рефлексна терапия, сугестивна терапия, когнитивно поведенческата терапия, личностно-ориентираната психотерапия, схема терапия приложени в групов формат.

Арттерапия, според А. Копитин

В същото време, А. Копитин, в книгата си „Арт-терапия наркоманий“, посочва, че методите на арттерапията имат значителен потенциал и дори някои предимства, в сравнение с други психотерапевтични подходи, което позволява да се разглеждат като обещаващи при решаване на въпросите за лечение рехабилитация на хора със зависимост. Тук също авторът посочва, че:

Арттерапевтичната работа с наркозависими може да се извършва и под формата на индивидуални и групови сесии, провеждани в рехабилитационни центрове, стационарни отделения , наркологични и психиатрични болници и психоневрологични диспансери.

А. Копитин – „Арт-терапия наркоманий“

Практически аспекти на използване на арттерапия при реахбилитация на наркомании при тийнейджъри

При рехабилитацията на наркомании, особено в детска и юношеска възраст, е много ценно, че арттерапията стимулира разгръщането на творческият потенциал на индивида и активира неговите ресурси и адаптивни механизми.

При използване на техники от арттерапията в групов формат, много често терапевтичните и коригиращите ефекти могат да се проявят чрез визуална активност, дори и при липса на последваща вербализация на преживяванията, което е свързано с редица терапевтични фактори и механизми като релаксация, катарзис, постигане на прозрение и др. Това е много щадящо за зависимите тийнейджъри, защото тяхна особеност е трудното споделяне и изразяване на емоции в началото на процеса за рехабилитация.

Груповата арттерапия като метод предлага живи, вълнуващи творчески проекти, които помагат да се създаде доверителна атмосфера в групата, да се преодолее съпротивата и да се предизвикат лечебни промени в поведението, комуникацията, самочувствието на участниците и в крайна сметка да им се помогне да преодолеят емоционална болка и да се откажат от зависимостта.

Основните предимства на груповата арттерапия са:

 • развитие на социални умения у подрастващите зависими;
 • осигуряване на взаимна подкрепа от членовете на групата;
 • създаване на условия за решаване на общи проблеми;
 • предоставяне на възможност на зависимия да наблюдава резултатите от действията си, както и да види тяхното въздействие върху другите;
 • възможност за овладяване на нови роли и проява на проява на скрити личностни качества
 • възможност за наблюдение над това как модифицирането на ролевото поведение влияе на отношенията с другите;
 • повишаване на самочувствието и укрепване на личностната идентичност;
 • развитие на умения за самостоятелно вземане на решения.

Когато арттерапията се осъществява в група, това създава предпоставки за обмен на опит на вербални и невербални нива и осъзнаване на общуването на преживяванията. Това може да доведе до преодоляване на характерните за зависимите подрастващи чувства на самота и изолация.

Разбира се, груповата арттерапия не е чудотворна сила, способна напълно да промени поведенческите и психологическите модели, водещи до някакъв проблем, но в същото време, в процеса на арттерапия, субектът придобива опит от положителните индивидуални и групови промени. А. Копитин пише, че при сравнение на арттерапията с други психотерапевтични подходи, използвани при лечението на наркомании и зависими от алкохолизъм и психични разстройства, ползите се обясняват във връзка с доброто повлияване на някои от характеристиките на тези пациенти, като трудности в изразяването на чувствата, слаб емоционален контрол, ниска самооценка, самота и вътрешна празнота.

Груповата арттерапия може да бъде ефективно средство за невербално изразяване на чувства, развитие на навици за самоконтрол, преодоляване на самотата и придобиване на комуникационни умения. Творческият процес във всяка форма от една страна, свързва с ресурси, създава надежда и устойчивост, дава чувство за придобиване на контрол, а от друга – създава условия за следния терапевтичен процес:

Инсайт – криза – катарзис – сублимация – трансформация

И всичко това се случва в защитеното пространство на групата с участие на терапевта, но през творческия продукт, между зависимия, групата и терапевта. Така погледнато, използването на творческия процес като терапия за зависими тийнейджъри, създава условия за прозрения – разширяване на възможностите за избор и излизане от затруднена ситуация, предоставя възможности за взаимодействия, които иначе са трудни или невъзможни, давайки безопасна рамка, в която много по- лесно се преодоляват съпротивите.

В процеса на рехабилитация на зависимости груповата арттерапия предлага творчески провокации, включвайки въображението в алтернативнa действителност – защитена среда, паралелна с житейските ситуации и трудности. Чрез творчески процес се създават условия и се отваря пространство за прозрения, за изразяване на чувства, за интегриране на емоции, а това е много важно за процеса на възстановяване от употреба на психоактивни вещества, поради факта, че подрастващите, страдащи от зависимост много трудно боравят с емоциите си. Друга особеност на зависимите е, че в резултат на дълготрайната употреба на психоактивни вещества, те губят телесна осъзнатост, но в резултат на творческия процес, се включват всички сетива, активират дясното полукълбо и свързват двете полукълба, правят паралел между мисли, идеи, чувства и емоции.

Мултимодалността на арттерапевтичната практика позволява тя да бъде прилагана на зависими, които се повлияват слабо от традиционните форми на психотерапия.

Според А. Копитин, институции, които използват групова арттерапия, действат като „посредници“ и оригинални лаборатории за социален опит, които може след това да бъдат интегрирани в обществото в по-голям мащаб. Според същия автор, има данни, показващи значителния потенциал на тези методи и дори наличието на редица предимства пред методите на вербалната психотерапия и в същото време, недостатъчност на изследвания, които биха могли да потвърдят тези предимства и да покажат ефективността на арттерапията върху тази група. Целите в началото на работата е да се изгради доверие между членовете на групата, както и да се изяснят механизмите и историята на формирането на зависимостите, се използват теми и техники като „Линия на живота“, „Минало, настояще, бъдеще“.

Арттерапевтични техники, използвани при рехабилитация на наркозависимост

За да се облекчи напрежението и да се създаде комфортно състояние на участниците, често се използват „техники на кръга“ (мандалотерапия). С укрепването на груповите отношения и саморазкриването, членовете на групата започват да използват по-активно интерактивни техники, както групови, така и по двойки. В допълнение, често се използват техники за драматизация и насочени към емоционална саморегулация.

Използването на различни изразни средства позволява постепенно да се изяснят и коригират житейски цели („Гербове“, „Какво искам да постигна на физическо, емоционално, интелектуално, духовно ниво“), да се обновят лични, групови ресурси, творческия потенциал на резидентите, коригиране на собствения си образ, развиване на различни житейски умения за комуникация, за вземане на решения и нови коппинг механизми. Като цяло груповата работа е насочена към подготовка за завръщане в обществото, актуализиране на ресурсите, възобновяване на контактите с близки и др.