По последни данни, към момента най-ефективният метод за превенция и рехабилитация на зависимости в световен мащаб е груповата терапия. По тази причина в терапевтичен център „ТРАМПЛИН“ използваме модела терапевтична общност за лечение на наркозависимост при тийнейджъри, който включва груповата терапия и добавя нови елементи, така че да предостави на подрастващите допълнителни умения и подходи, с чиято помощ да се постигне ефективна терапия на зависмостта и да бъдат избегнат рецидиви на употребата на наркотици.

В тази статия ще разкажем повече за модела терапевтична общност, който използваме за рехабилитация на наркозависимост при тийнейджъри и деца в център „ТРАМПЛИН“. По-долу обясняваме с какво той е по-различен от останалите модели за лечение на зависимости и какво го прави предпочитан подход за личностно развитие при подрастващи, употребяващи и зависими от психоактивни вещества.

Какво представлява моделът терапевтична общност?

За разлика от другите модели за лечение на зависимости, терапевтична общност се отличава с принципно различно разбиране за същността на зависимостта. Тя се разглежда като мултидименсиално разстройство на цялостната личност. По тази причина, социалната организация и социалните взаимодействия се поставят в основата на въздействието на терапевтична общност като структура за лечение на наркозависимост при тийнейджъри. Структурираният подход при рехабилитацията на подрастващи, употребяващи психотропни вещества, им дава възможност да се научат да функционират в йерархична система. При наличието на структура, чрез ролите, в които влизат, децата и тийнейджърите придобиват умения да откриват подлежащи проблеми и придобиват разбирането, че постигането на определен статус става чрез последователност от отделни стъпки.

Социална организация на модела терапевтична общност

При използването на модела терапевтична общност за рехабилитация на наркозависими тийнейджъри, е важно да има йерархия и схема, към която подрастващите да се придържат. Социалната организация на модела терапевтична общност, която използва рехабилитационен център „ТРАМПЛИН“ се състои от 4 компонента:

 • правила и дневен режим;
 • организационна йерархия;
 • процедури (система на терапевтичната общност);
 • комуникация.

Всеки от тези аспекти на терапевтична общност, използвани за рехабилитация на наркозависимост при подрастващи, е разгледан детайлно по-долу.

Терапевтична общност: правила

Правилата са част от лечението и рехаблитацията на зависимост към наркотици от подрастващи. Тяхната цел е да напътстват действията на зависимите тийнейджъри, да установят устойчиви граници и да създадат атмосфера на защитеност и предсказуемост, необходима за процеса на възстановяване при зависимост в ранна възраст, в условията на терапевтична общност.

Като допълнение, правилата на терапевтична общност поставят основите на очакванията на социума и подготвят накозависимите подрастващи за интеграция в обществото, като изграждат устойчиви модели на поведение.

Кардинални правила на терапевтична общност

Кардиналните правила гарантират сигурността в общността. Те включват:

 • забрана на физическо насилие или заплаха за насилие;
 • забрана на употреба на наркотици и алкохол;
 • забрана на секса.

Кардиналните правила трябва да се спазват стриктно от всички зависими от наркотици тийнейджъри, които са част от терапевтична общност. Нарушаването им обикновено води до автоматично изключване.

Главни правила на терапевтична общност

Главните правила в терапевтична общност са адресирани към превенция на антисоциалното поведение при подрастващите, които употребяват дрога. Главните правила на нашата терапевтична общност включват забрана на кражби, престъпни действия и унищожаване на имущество.

В повечето случаи е допустимо само еднократно нарушаване на главните правила, след което следва изключване на зависимия от програмата за рехаблитация в терапевтична общност.

Терапевтична общност: правила на къщата

Правилата на къщата са основните принципи, ръководещи програмата за лечение и рехабилитация на наркозависими деца и юноши, прилагана от терапевтичен център „ТРАМПЛИН“. Това, което ги прави ефективна част от процеса на терапията, е че са близки до очакванията на обществото и са свързани с моделите на желаното социално поведение.

Правилата на къщата в модела терапевтична общоност включват изисквания за точност, за следване на инструкциите, за добри обноски и подходящ външен вид, забрана за даване или вземане на заем на пари или вещи.

Дневен режим в терапевтична общност

Друг елемент, който е важна част от задаването на схема по модела терапевтична общност в „ТРАМПЛИН“, е наличието на дневен режим.

Дневният режим в терапевтична общност поставя структурирана рамка за дейностите в програмата за рехабилитация на наркозависимост при подрастващи на рехабилитационен център „ТРАМПЛИН“ и задава подредена система за децата и тийнейджърите, чийто живот до този момент е минавал хаотично.

Клиничното значение на дневния режим се изразява в ученето на наркозависимите тийнейджъри да си поставят цели, да планират дейности и да се справят със задълженията си в срок. Ежедневният график и повторението на дейностите им помага за постигане на постоянство и приемане на рутината. Заетостта през деня намалява тревожността, свързана с наличието на свободно време, което в миналото е предизвиквало асоциации и мисли за наркотици.

Организация на типичен ден в терапевтична общност при „ТРАМПЛИН“

Един типичен ден в терапевтична общност започва със ставане в 7 ч. сутринта и завършва в 23 ч. вечерта. Този 16-часов ден е запълнен със сутрешни и вечерни събирания, терапевтични групи, трудови задължения, спорт, организирани забавления и лично време.

Организация на уикендите в терапевтична общност при „ТРАМПЛИН“

През уикендидте графикът в терапевтична общност е е малко по-свободен. Часът за ставане е по-късен, честотата на групите и семинарите е намалена, а акцентът е върху цялостното почистване на къщата и организирани развлечения извън структурата. 

Терапевтичен процес в терапевтична общност при рехабилитация на зависимост от наркотици

Процес в терапевтична общност е уникален с това, че обхваща интеракциите между зависмите и екипа на „ТРАМПЛИН“, който отговаря за рехабилитацията им, както във формалната структура на програмата за терапия на зависмостта, така и в неформалните дейности. Ето защо фасилитирането на терапевтичния процес в контекста на терапевтична общност е комплексно.

Психосоциална рехабилитация в контекста на терапевтична общност

Психосоциалната рехабилитация, базирана на съвременните европейски стандарти за лечение на зависимости при деца и тийнейджъри, е сред успешните подходи за лечение в терапевтична общност. Тя е неразделна част от метода на терапевтична общност и включва интегрирането на професионалната психотерапия. Използването на подхода на психосоциалната рехабилитация на наркозависимост в ранна възраст като част от терапевтична общност в рехабилитационната програма на „ТРАМПЛИН“ включва:

 1. Дневен режим
 2. Индивидуални терапевтични проекти
 3. Терапевтични и семинарни групи проекти
 4. Дейности, засилващи структурата и принадлежността към терапевтичната общност:
  • Сутрешно събиране
  • Вечерно събиране
 5. Спорт

Програмата за рехабилитация на зависимост към наркотици е високо интензивна и добре структурирана. Тя включва приложение на няколко направления от професионална психотерапия, релаксиращи техники и практики за овладяване на желанието за употреба и спортни дейности.

В рехабилитационната програма за лечение на наркозависимост при подрастващи на „ТРАМПЛИН“, зависимостта се приема като разстройство на цялата личност. По тази причина рехабилитацията е насочена към цялостна промяна в стила на живот и личностно израстване. Моделът терапевтична общност предлага структуриран социален контекст, който е необходимата среда, в която възстановяването е възможно.

Постигането на резултати от рехабилитацията обаче може да се осъществи само в условия на пълно потапяне на тийнейджъра в дейностите в терапевтична общност. Това от своя страна води до заучаване на нови умения, личностно израстване и нов стил на живот, които са резултат от промяна в начина на мислене, базирано на преживяванията в терапевтична общност, както и на изграждане на нова представа за себе си и света.

Статусът на зависмите, които са част от терапевтична общност, в неформален план се определя от два критерия: времето, прекарано в програмата и клиничния прогрес (стадия от програмата). Статусът не е символичен, а реален, и е свързан с различни привилегии, лична автономност и различна отговорност в рамките на общността и извън нея.

Ефектът на груповата терапия в терапевтична общност

Груповата терапия е основният метод, използван терапевтична общност. Специфичното при този модел обаче е, че при зависимите тийнейджъри, част от резидентна рехабилитационна програма, имат своя специфика поради особеностите на груповия процес. Тези особености са свързани с директния начин на изразяване, ясно изразения респект към онези участници в групата, които са с по-голям опит във възстановяването, необходимостта от твърди правила и ясни граници.

Поради общите си характеристики, тийнейджърите в къщата се познават по начин, по който терапевтът не би могъл да ги познава. В много случаи те са по-ефективни в конфронтиране на поведението, отколкото водещият. Ето защо механичното приложение на конвенционална групова терапия в условия на рехабилитационен процес в терапевтична общност не би дал особен резултат. В същото време точно групата със своя специфичен контекст и ясно втъкани елементи на самопомощ и взаимна помощ е много по-ефективна от индивидуалния начин за въздействие.

Бих искал да подчертая, че в терапевтичната общност има още една причина за усилване на ефекта от групите. Това е връзката между терапевтичната среда с нейната социална организация и различните видове групи. Дисфункционалното поведение емоциите, които се наблюдават в живота на общността, са обект на интервенция в групите, а това, което резидентите научават в групите, се практикува в ролите на терапевтичната общност.