Проектът „Живот без дрога“ има няколко базови принципа, които следва не само при рехабилитацията на зависими младежи и деца, но и в превенцията при употреба на наркотици при подрастващи. Тези методи и модели на поведение са заложени в работата с непълнолетните зависими, но също така и с техните близки – семейство и приятели.

1. Подкрепа на децата и младежите

За да не се обърнат към наркотиците, децата и младежите имат нужда от хора, които ги приемат и ценят. Те търсят опора, но освен това и самите подрастващи трябва да се научат на това оказват подкрепа на близките си.

2. Овластяване

Подрастващите имат нужда да се чувстват сигурни, уважавани и ценени. Съзряването води и до усещане за индивидуалност и необходимост от самостоятелно взимане на решения. Важно е младежите да усетят, че сами контролират живота си, но и да осъзнаят кои избори са правилни и кои – грешни.

3. Очаквания и ограничения

Израстването като личност не е само свобода и индивидуалност. Децата и младежите трябва да могат да поемат отговорност, както и да знаят къде са границите. Това се постига с поставяне на ясни правила, санкции и окуражаване да се прави възможно най-доброто.

4. Конструктивно използване на времето

Усещането, че животът е пред теб и можеш да правиш каквото си поискаш, защото „още си млад и имаш време“, е твърде характерно за тийнейджърската възраст. Но когато мине определено време, ти се иска да не си си „губил времето“ с глупости като млад, а да си помислил за бъдещето си.

Програма „Живот без дрога“ показва различни възможности за оползотворяване на времето на младежите, което подпомага и личностното им израстване.

5. Позитивна идентичност

Вярата в себе си и в бъдещето е важно за всички хора, а това важи в пълна сила за подрастващите и особено за децата и младежите предразположени към употреба на психоактивни вещества.

Усещането за собствена индентичност е лостът, който ще им помогне да устоят срещу натиска на връстниците им и да изберат да бъдат себе си тук и сега, вместо да робуват на илюзорния свят на психотропните вещества.

6. Социални умения

Тъй като децата и младежите са част от обществото, те трябва да живеят според неговите правила, въпреки трудностите на съзряването и бутът, който кипи в тях.

За да бъдат пълноценни личности, подрастващите трябва да изградят способност да общуват и живеят с останалите, да вземат трудни решения и да се справят с различни ситуации.

7. Социален опит

Младежите трябва да могат да наблюдават и съпоставят знания, умения, навици и привички. Социалният опит се формира непрекъснато и по време на групите се съдейства за насочване към различни начини за решаване на появил се проблем, свързан със интегрирането им в обществото.


Методите, описани по-горе са част, както в превенцията на употребата на наркотици на терапевтичен център за младежи ТРАМПЛИН, насочена към рисковите групи подрастващи, така и са залегнали в основите на програмата „Живот без дрога“ за рехабилитация на деца и младежи, употребяващи активно наркотици и други субстанции.