Полезни линкове

Научи повече и намери допълнителна помощ от линковете към институции и ресурси, с чиято помощ можеш да продължиш да надскачаш себе си
Нашите съветиСвържи се с нас

Надскочи себе си

Има много начини да промениш живота си

Арт терапия

Подготовка за училище

Консултации с близките

Спорт

Център за ресоциализация

Превенция

Личностно реструктуриране

Индивидуална и групова терапия

Терапевтична общност

Step

Национален фокусен център за наркотици и наркомании

НФЦ е базиран в Националния център по наркомании до края на август 2019 г., а след това вече е отдел към Национален център по обществено здраве и анализи. Звеното извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност, и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Основният предмет на дейност на НФЦ включва методическа подготовка и контрол, събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици в Република България, политиката и обществения отговор на ситуацията в тази област.

НФЦ работи по информационното осигуряване на дейността на НСНВ и формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите. НФЦ осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици. НФЦ осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества и последиците от нея.

Арт терапия

методическа подготовка и контрол, събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици.

Официален партньор на EMCDDA за България и участник в  REITOX

Терапия чрез спорт

Чрез спорт децата и младежите развиват множество качества и усъвършенстват характера си. Ежедневните тренировки развиват физическото здраве, подсилват имунитета, заздравяват тялото, забързват обмяната на веществата, придават тонус и също така развиват сила, бързина, издръжливост и гъвкавост.

Практикуването на спорт е полезна продължаваща терапия за изчистване на токсините от тялото, поддържане на добра форма, изграждане на самочувствие, възпитаване на дисциплина и отговорност, както и начин за освобождаване на негативната енергия.

Step

Спорт 

Спортът е заложен във философията на рехабилитацията и представлява основен терапевтичен инструмент в програмата. Физическа активност се използва и като възможност за превенция от употребата на наркотици, алкохол и цигари.

Заложени са тренировките по КУДО, групови и индивидуални тренировки, както и други спортове или спортни дейности, съобразени с възрастта и възможностите на зависимите.

Бойните спортове и КУДО, в частност, помагат за поддържане на баланса на ума и тялото, откриване на хармония, освобождаване на агресията и създаване на усещане за сигурност.

Допълнително, тренировките по КУДО нямат ограничение по пол, възраст, ниво на познание, нито са затворени само за зависими. По този начин спортът е част не само от терапията на зависимите младежи, но и стъпка от тяхната ресоциализация, Освен това, дори след преминаване на цялостната терапия, младежите могат да продължат да тренират за удоволствие.

Step

Личностно реструктуриране

Рехабилитационен център „ТРАМПЛИН“ е адаптиран за нуждите на деца и тийнейджъри, употребяващи наркотици (психоактивни вещества – ПАВ). Дейностите са изцяло насочени към спиране на употребата чрез психо-социална рехабилитация. В ежедневието са заложени дейности и програма, която структурира крехката личност на тийнейджърите и подпомага промяната на тяхната идентичност.

Рехабилитацията има за цел тийнейджърът да приеме наличието на проблем и последиците от него, да се разбере сериозността на проблема и да се оцени личния потенциал за справяне. Стремим се към поемане на лична отговорност в процеса на възстановяне, подрастващите да виждат себе си, използвайки позитивни термини, да постигнат възстановяване, лично израстване, социална ангажираност. Нашите цели включват и обучение на близките и обществото, така че да не асоциират и/или съдят поведението на младежите на базата на техния минал опит.

Личностно реструктуриране за младежи

Подрастващите преминават през обучение за разпознаване на личните си емоции и управлението им по съответния начин. Те конструират връзка между личните си преживявания и реалността. Като част от терапевтичния процес те имат за цел и да усвоят техники за справяне с негативни емоционални състояния и постигане на контрол върху деструктивни импулси и вредни модели на поведения. Като резултат, младежите придобиват умения за повишаване на асертивността и самооценката си.

Подготовка за училище

За терапевтичен център ТРАМПЛИН вижда обучението в училище и образованието като неразделна част от терапията на зависимости и психо-социалната рехабилитация на негативни поведенчески модели. Затова продължението на образованието, както и взаимното обучение между връстници (peer-to-peer модел) са част от терапевтичната програма 

Step

Подготовка за училище

Обучението в училище е важен компонент в психо-социалната рехабилитация. В програмата то се прилага в две насоки:

  • насърчение за продължаване на образованието и разкриване на потенциала;
  • взаимно обучение между връстници (peer-to-peer модел).

Децата и тийнейджърите, част от терапевтична общност ТРАМПЛИН, които имат поведенчески проблеми, или зависимост от ПАВ, учат заедно и взаимно се насърчават и подкрепят да продължат обучението си. ТРАМПЛИН предлага възможност за избор на училище, което предлага разнообразие от паралелки по интереси за подрастващите. Предлага се и възможност за преминаване към индивидуален план на обучение, който да съответства на класа, в който се намира младежът, за да получава необходимото ниво на знания за възрастта си.

Като част от рехабилитационната програма е заложено подпомагане на индивидуалното развитие и насърчаване на търсенето и усъвършенстването на талантите на децата и тийнейджърите.

Формата на обучение, при която връстници обучават връстници (peer-to-peer) дава възможност за обмяна на опит и добри практики, за идентификация с успешни примери и подпомага ресоциализацията на зависимите. Този подход съдейства за създаването на пълноценни взаимотношения, здрава идентичност и повишаване на самочувствието, което е основен фактор при лечението на зависимости.

Step

Център за ресоциализация

След приключване на терапия, младежът ще върне в “истинския” свят, където неминуемо ще срещне изкушения и трудности.

Ако “излизането” от защитената среда и постоянната подкрепа от психолог не е контолирано и постепенно, има голяма опасност терапията да е неефективна в дългосрочен план.

По тази причина, ресоциализацията е задължителна стъпка от рехабилитацията на наркозависими тийнейджъри.

Изпълнява се поетапно и се работи както със зависимия, така и с неговото семейство и близки. Процесът се следи отблизо от психолог, който помага за преодоляване на трудности и психологически блокъри.

Център за ресоциализация

След завършване на програмата в терапевтичен център ТРАМПЛИН, младежите отново са заобиколени от старите поведенчески модели и има опасност от рецидиви. Затова, връщането към обичаен начин на живот трябва да става бавно, постепенно и под наблюдение от специалисти. Ресоциализацията е етап от терапията, която включва както подрастващия, така и за неговото семейство и близки.  

Терапевтична общност за психотерапия на наркозависими тийнейджъри

След преминаване на основния курс в терапевтична общност ТРАМПЛИН, като част от последващия етап на ресоциализация, младежите преминават през поредица от сесии индивидуална и групова терапия, които им помагат да затвърдят и запазят постигнатия напредък, както и ти предпазват от повторение на вредни поведенчески модели.  

Step

Индивидуална и групова терапия

Този подход е част от последващата грижа за зависимия, след приключване на резидентния период.

Чрез индивидуалната терапия се преодоляват личностни проблеми или нови предизвикателства, които зависимият среща в новото си ежедневие. Работи се на личностно ниво.

Груповата терапия има за цел споделяне на опит и получаване на подкрепа и също е важна част от възстановяването.

Step

Консултации с близките

Важна част от програмата по терапия и ресоциализация на подрастващи с проблемно поведение и употребяващи наркотици, е тясната работа със семейството и близките.

Когато детето започне да употребява наркотици и зависимостта стане достояние на родителите и семейството, тяхната реакция обикновено е агресия към тийнейджъра, криене от други членове на семейството и самообвинения.

По тази причина, терапевтичен център ТРАМПЛИН предвижда две дейности, насочени към семейството на зависимия. Те са взаимосвързани и същевременно са важна стъпка от възстрановяването на наркозависимия:

  • психологическа помощ и подкрепа за семейството на тийнейджъра;
  • съвети, консултации и работа с близките в процеса на ресоциализация на зависимия.

Без желанието на младежа за лечение, терапията за наркозависимост няма да даде очакваните резултати. Но семейството и близките са важен фактор в процеса на спирането на наркотиците.

Срещите със семейството за психологическа помощ и подкрепа, както и за съвети как самите те да помогнат на зависимия по пътя на възстановяването, са задължителна стъпка от цялостния процес на терапия и рехабилитация на вредни поведенчески модели у подрастващите.

Консултациите се извършват периодично – на седмична или месечна база, по преценка на екипа от център ТРАМПЛИН, който се занимава с терапията.

Консултация с близките

Семейството и близките са важен фактор както за започване на употребата на наркотици, така и за преодоляването на зависимостта и вредните поведенчески модели у подрастващите.

Семейството и близките са първите хора, които могат да забележат наличие на проблем и да помогнат на тийнеджъра да потърси помощ и да преодолее и надскочи себе си и моделите на поведение, които му вредят. Обкръжението на подрастващият е от изключително значение и след излизане от терапевтичната общност, във всички последващи етапи на възстановяване. Само така може да се осигури ефективност на рехабилитацията в дългосрочен план и избягване на рецидиви.

От друга страна, близките и семейството се нуждаят не по-малко от помощ, подкрепа и насоки от самите наркозависими.

искаш да надскочиш себе си?

Свържи се с нас по всяко време

Телефон: 0885 82 21 10

Имейл: you@tramplincenter.com