Наркотиците не са ново явление – те са познавани и използвани с определена цел още от древността. За разлика от тогава обаче, в днешно време употребата на наркотици не е ограничена до малка социална група, която е отделена от обществото и има конкретна роля в него, а е психосоциално явление, което оставя негативен отпечатък не само върху отделния индивид, но оказва влияе и на обществото като цяло. Все по-широката употреба на синтетична дрога, все по-ниският възрастов праг на пристрастяване и неразбирането на зависимите, правят проблема още по-сериозен, докато решенията са малко.

Развитие на проблема с употребата на наркотици

В хода на развитие на човешката цивилизация, дрогата, произведена от природни източници, е присъствала под една или друга форма в различни култури и общества. В повечето случаи обаче, тя е била целево употребявана за достигане на специфично изменено състояние на съзнанието, което било използвано за духовни цели и практики. Иначе казано, в миналото употребата на дрога е била строго контролирана и използвана само от определен контингент на съответните общества.

Не е тайна, че днес употребата на някои леки наркотици е разрешена в част от държавите както в Европа, така и по света. В други държави, въпреки че не са разрешени, са на „една ръка разстояние“ и могат да бъдат набавени, без сериозни усилия. Като резултат,

употребата на наркотици в Европа понастоящем обхваща по-широк спектър от вещества, в сравнение с миналото

Разпространена практика сред употребяващите и наркозависимите е съчетаният прием на няколко вида наркотици, а индивидуалните модели на употреба на дрога варират и могат да включват както експериментално, така и редовно приемане на психоактивни вещества, а също и зависима употреба.

Статистически погледнато, употребата на наркотици, независимо от кой вид, е по-разпространена сред мъжете. Разликата между половете е още по-изразена по отношение на по-интензивни или редовни модели на употреба.

От гледна точка на опидни вещества, които се приемат, разпространението на употребата на канабис е около пет пъти по-голямо от това на останалите видове дрога. А най-широко достъпни в Европа, са наркотиците от групата на стимулантите са кокаинът, амфетаминът, метамфетаминът и MDMA, като през последните години се наблюдава нарастване на средното съдържание на MDMA в таблетките.

Макар че употребата на хероин и други опиоиди остава относително слабо разпространена, тези наркотици продължават да се свързват с по-опасните форми на употреба, сред които е инжекционната.

Новите синтетични наркотици са все по-широко разпространени

Докато преди 10 години основната зависимост към наркотици е причинена от хероин, днес по-голямата част от хората, потърсили помощ за лечение, са със зависимост към синтетична дрога.

Производството на синтетична дрога във всички нейни разновидности се разширява все повече, като непрекъснато биват създавани и нови „дизайнерски“ наркотици. Всички те за изключително кратко време водят до пристрастяване, но и нанасят сериозни вреди на употребяващия. Този факт е още по-плашещ на фона на данните, че най-рисковата група за употреба и зависимост към синтетични наркотици са подрастващите между 14 и 18 годишна възраст.

От 2012 г. насам, чрез системата на ЕС за ранно предупреждение, се получават нарастващ брой съобщения, свързани със синтетичните психоактивни вещества и вредите, които причинява тяхната употреба. В края на 2016 г. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркотични зависимости извършва наблюдение върху повече от 620 нови психоактивни вещества. Значителна тревога буди неотдавнашната поява на силнодействащи синтетични опиоиди, най-вече производни на фентанила.

Синтетичните наркотици се продават чрез онлайн платформи, както и на незаконния пазар на наркотици. В някои случаи синтетичната дрога се предлага, смесена с хероин, с други незаконни наркотици и дори като подправени лекарства. Това води до сериозни здравни рискове, с които тези силнодействащи синтетични опиоиди се свързват. Тези рискове не се отнасят само за лицата, които употребяват синтетична дрога, но и за тези, които участват в нейното производство.

Проблемите на зависимите от наркотици

По мнение на специалисти в областта, институциите, и особено тези в България, не са наясно с проблемите на зависимите – нещо, в което имах възможността лично да се убедя, защото масовият, обществен стереотип за „зависим“ или „наркоман“ е с изключително негативна конотация. А всъщност, това са умни, млади, кадърни хора. Те имат родители. Създали са семейства. Някои от тях имат деца. Те обичат и са обичани…

С една дума, зависимите са хора като всички нас! Не са по-различни от вас и мен.

В основата си проблемът със зависимите не е здравен, а психосоциален и следва да се разглежда като такъв. Обстоятелствата в този аспект на обществото се изменят изключително бързо.

В световен мащаб най-ефективният метод за превенция и рехабилитация е груповата терапия. В България този метод се развива изцяло от неправителствени организации и фондации, като няма клинична пътека, която да подпомага лечението на наркозависими от амфетамини и метаамфетамини. Проблемът е още по-голям в по-малките населени места, където няма адекватна помощ и специалисти, които да бъдат потърсени за съдействие.

Затова една от целите на терапевтичен център ‘ТРАМПЛИН’ е да предоставяме информация по проблемите с употребата на наркотици и зависимостта, особено в контекста на психосоцалния аспект на зависимостта при деца и тийнейджъри, които са най-уязвимата група. Освен кампании, ние консултираме подрастващи и техните семейства. Нашата програма не касае толкова преодоляване на физическата зависмост, а е насочена към изграждане на тийнейджъра като пълноценна личност.